Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Body & Soul Heiloo, eigenaar M. Bakker.
1.2 Body & Soul Heiloo, praktijk voor lichaams- en energiewerk gevestigd Hoogeweg 9-b 1851 PG Heiloo.
1.3 De klant is degene die zich aanmeldt bij Body & Soul Heiloo voor individuele behandeling, groepsles en/of workshop.
1.4 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen als Body & Soul Heiloo daar schriftelijk mee instemt.

2.Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen de klant en Body & Soul Heiloo komt tot stand door het maken van een afspraak voor behandeling of deelname aan een groepsles of workshop.
2.2 Deze afspraak is mondeling, digitaal of schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.
2.3 Het vragen en noteren van persoonlijke gegevens van de klant is onderdeel van de overeenkomst.
2.4 Body & Soul Heiloo is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de klant zich niet houdt aan haar betalings- en/of overige verplichtingen. De klant is Body & Soul Heiloo ten alle tijden vergoeding verschuldigd van de reeds verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3.Betaling en annulering
3.1 De tarieven staan vermeld op de website, www.bodyandsoulheiloo.nl en zijn inclusief btw.
3.2 Betaling van een individuele behandeling geschiedt direct na afloop van de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via de mobiel bankieren app of een betaalverzoek. Ook kan er contant worden afgerekend.
3.3 Betaling van een groepsles of workshop geschiedt voorafgaand aan de groepsles of workshop en vindt bij voorkeur plaats door middel van een overboeking. Ook kan er contant worden afgerekend.
3.4 Een cadeaubon van Body & Soul is ook een geldig betaalmiddel en inwisselbaar voor de behandelingsduur die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot 1 jaar na uitgifte.
3.5 Op verzoek is het mogelijk om een btw-factuur te ontvangen van de behandeling, groepsles of workshop.
3.6 Gemaakte individuele afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
3.7 Voor de groepslessen Qigong geldt dat tot 12 uur voorafgaand aan de les kosteloos geannuleerd kan worden. Geannuleerde of vergeten lessen binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
3.8 Na aanmelding voor een Qigong ochtend/avond/dag of workshop geldt:
-Bij annulering van 6 tot 4 weken voor startdatum is 10% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
-Bij annulering van 4 tot 2 weken voor de startdatum is 25% van het overeengekomen
bedrag verschuldigd.
-Bij annulering van 2 tot 1 week voor startdatum is 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
-Bij annulering minder dan 1 week voor startdatum is het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.
3.9 Wanneer een Qigong ochtend/avond/dag/serie of workshop niet doorgaat vanwege annulering vanuit Body & Soul Heiloo worden de reeds betaalde kosten volledig terugbetaald.
3.10 Indien er niet tijdig wordt betaald zal Body & Soul Heiloo de klant hier éénmalig op aanspreken. Blijft betaling dan alsnog uit zal de klant digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen 7 dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft Body & Soul het recht om betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.
3.11 Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor de klant.

4.Aansprakelijkheid
4.1 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Body & Soul Heiloo is sprake van een inspanningsverplichting.
4.2 Body & Soul Heiloo is niet aansprakelijk voor onverwachte bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de behandeling, groepsles of workshop.
4.3 Body & Soul Heiloo is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect van de behandeling, groepsles of workshop.
4.4 Body & Soul Heiloo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook indien blijkt dat zij is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4.5 Door Body & Soul worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en adviseer je dan ook altijd je arts te raadplegen voor specifieke informatie over je gezondheid.
4.6 Body & Soul Heiloo is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de klant en/of letsel opgedaan tijdens de behandeling, groepsles of workshop.
4.7 De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor haar eigen proces, voor het verstrekken van de juiste (medische) gegevens en het doorgeven van wijzigingen.

5.Geheimhouding
5.1 Body & Soul Heiloo zal alle informatie betreffende de klant die zij verkrijgt bij de behandeling, groepsles of workshop vertrouwelijk behandelen en zonder schriftelijke toestemming van de klant nooit aan derden verstrekken.
5.2 Body & Soul Heiloo heeft haar Privacy Verklaring beschikbaar op www.bodyandsoulheiloo.nl

6.Klachten en toepasselijk recht
6.1 Body & Soul Heiloo staat geregistreerd bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg en voldoet hiermee aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Op www.bodyandsoulheiloo.nl is deze beschikbaar.
6.2 Op iedere overeenkomst waar Body & Soul bij betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.

Heiloo, februari 2021

Voor het in gang zetten van de klachtenprocedure klik hier

Scroll naar top